joi, 12 ianuarie 2012

” Renaşterea lumii Morii cu Noroc” de Artur Silvestri (1989)

Artur Silvestri

        Un posibil ciclu românesc

Proza, adeseori excepţională, însă în chip paradoxal mai puţin comentată, a lui Ion Marin Almăjan (n. 1940, Dalboşeţ-Caraş-Severin ) completează, înainte de toate, imaginea unei lumi bănăţene pe o latură hotărât realistă ce reproduce, într-o geografie mai sudică,pasiunile adânci comunicate demult de Ioan Slavici, în „Moara cu noroc”.O schiţă a întregului, dar ce schiţă!,se evidenţia încă în nuvelistica începutului din „Sunt dator cu o durere” ( 1970), un început deodată matur şi unde întrevedem materia epică şi sufletească organizată ulterior în câteva romane, impresionante şi prin extensiunea celor dintâi începuturi .Dar metoda epică rapsodică, sugestivă,înfăţişând o umanitate cu emoţii adânci şi mocnite ce nu se lasă decât cu greu descifrată, s-a constituit aici şi funcţionează totdeauna fără inutile ocoluri .Încă de pe acum, prozatorul se arată pregătit a înfăţişa două planuri ale realităţii sociale ce comunică, de bună seamă,şi care au rezonanţă biografică : ruralitatea cărăşană şi mediul citadin ( bineînţeles a fi acela timişorean ) . O anumită înclinaţie sentimentală către cea dintâi se observă de îndată, însă prozatorul nu opune , în felul romantic, „ coliba „ şi „palatul „, aptitudinea lui de a construi cu fineţe definindu-se în măsuri egale şi fără nici o adeziunea de doctrină manifestă. Pe Covală, pe Pănduru şi pe Buna, oameni ai satului din împrejurimile dealurilor Bozoviciului , aceste nuvele îi prezintă cu aceeaşi structură sufletească organizată şi definită profund , ca şi pe artistul Toma, un orăşean , şi pe tânărul Bujor, un soi de Titu Herdelea bănăţean .Fiind-în bună măsură-confesiuni, prozele de aici aparţin unui povestitor , ceea ce nu înseamnă că organizarea eăică ar fi mai puţin izbitoare. Emoţia ce reiese dintr-o natură confesivă şi construcţia se împletesc remarcabil, impresionantă fiind ştiinţa de a încheia sugestiv în planuri deschise de sensibilitate .Iată un final de nuvelă unde Buna , ca o divinitate benefică a casei ţărăneşti, părea a consuma întreaga energie sufletească :”aşa cum arată icoana de pe perete şi mi se pare că aud paşi uşori de fecioară trecând pe sub fereastră, o umbră care se apleacă pe apele sticlei, un fel de plete brune, lungi, vălurite de piaptănul nopţii „ ori clipa ce pecetluieşte o biografie a doi tineri ce aleg să trăiască într-un sat de munte, ca institutori, sfârşit brusc al unei iubiri : „ Oprită un timp, ploaua macera iar văzduhul. Maria se opri din mersul acela al lor, şovăitor, şi izbucni într-un plâns deznădăjduit „.Şi dialogul se diferenţiază stilistic în raport cu psihologiile , ceea ce presupune însuşiri în ordine analitică, remarcate mai ales acolo unde , percepţia se apleacă asupra sufletului feminin ( O femeie de la marginea sufletului.) Penumbrele sufleteşti ne întâmpină pretutindeni şi nu este de mirare că prozatorul ştie să comunice atât conduita de om aprig , capabil să ia repede securea în mâini şi să lovească după decizii luate demult şi definitiv,ca şi durerile mocnite , ce se întorc odată cu memoria necontrolată.
O anumită unitate mai profundă decât inevitabila participare biografică există aici şi de vreme ce unele personaje revin în nuvele diferite rezultă că prozatorul avea în vedere mai de grabă un roman ce nu se definitivase.” Spune-mi, unde duce acest drum ?” ( 1972) confirmă această ipoteză ce trebuie însă îmbogăţită cu o precizare esenţială : materia nuvelelor anterioare conduce nu la câteva romane independente, ci la un adevărat ci la epic alcătuit cu o remarcabilă rigoare interioară , fapt ce nu s-a subliniat îndeajuns. Este aici , în fond, acelaşi raport ce s-ar fi configurat între „Întâlnirea din Pământuri şi „ Marele singuratic” şi în absenţa „Moromeţilor „.Într-o schemă ideală ,”Spune-mi, unde duce acest drum ? „ urmează „Tornadei”( 1980 ) şi înaintează paralel cu „Neîmpăcaţi în mînie „(1974 ) , încheierea fiind consfinţită de „Sentimentul puterii „ ( 1976 ), căruia este probabil că romancierul îi va adăuga o continuare ce se impune şi este de bună seamă posibilă ( să notez, în trecere, că impresionează aici ştiinţa titlului memorabil ) .
„Spune-mi , unde duce acest drum ?b ” începe cu o ingenioasă expunere a mediului social unde se alcătuiesc sentimentele ce se înfăţişează ( reminiscenţă a metodei balzaciene, ce se regăseşte şi în „Sentimentul puterii „ însă acolo mai pronunţat dramatic, în felul unui registru de personaje ).Deşi suntem într-un cadru orăşenesc , câteva personaje rurale ( înfăţişate în precedentele nuvele ) se regăsesc şi aici , semn că o anumită continuitate i s-a părut prozatorului necesară : Treicoroane, Stăpăn Torocea, Iconia, Chia, Iglica reprezentând o lume aşezată , deşi nu lipsită de convulsiuni individuale. De fapt,acest mediu –colorat cu episoade de rapt şi cu femei mai voinice decât bărbaţii-însă definit deopotrivă de structuri sufleteşti ce se orânduiesc din vechime –este un reazem antropologic şi un termen de comparaţie pentru reaşezarea lumii citadine, unde, ca într-un Bieldungsroman,Bogdan Crivobara( un Rubempre bănăţean ) îşi caută un loc.
Romanul este o lungă confesiune ce cuprinde o epocă prin ea însăşi tulbure ( suntem în anii imediat postbelici şi se evocă spaima de un viitor nesigur, cu vegetaţia ei de legende şi rumori ) înfăţişând pe un fel de Nicolae Moromete venit la oraş unde se instruieşte dar, în acelaşi timp, frecventează medii uvriere, ocazie pentru realizarea unui memorabil portret caracterologic, cel al lui Gorun, de meserie miner;Bogdan Crivobara ezită între lumea ceremonială rurală, cu al ei calendar tradiţional, de sărbători multimilenare şi universale şi viaţa fără emoţie, de o sicitatea sufletească evidentă , trăită în medii de tranziţie .Acesta este un roman al integrării sociale, construit pe principii sigure, balzaciene,însă cu o remarcabilă putere de observaţie a unei realităţi de o formulă istoriceşte nouă. Un pandant cronologic dar şi conţinutistic ar fi trebuit să fie ( şi este !) „ Neîmpăcaţi în mînie „ ( 1974 ) prin care ciclul cărăşan se continuă. Suntem, acum în satul tradiţional cuprins de prefacerile postbelice , într-o lume ce se aseamănă cu aceea desfăşurată în marile romane ale lui Ion Lăncrănjan. Umanitatea ce se înfăţişează rapsodic prin câte o confesiune fragmentată şi reluată periodic ( în gust oarecum experimentalist, acesta fiind unica tentativă de proză „modernă”în sens tipologic ce se evidenţiază în această operă cu aspect totuşi stabil ) trăieşte ceremonial şi în orizonturi de vechime ( de la Sfîntă Mărie mică la colinde şi de la Bobotează la Rusalii ) şi are mitologiile ei istorice, pantheonul ei regional ( ce evocă perioade din viaţa lui Eftimie Murgu , evenimente din vreme Dictatului de la Viena etc ) În lumea acesta , unde eroii sunt cei care fac istoria măruntă,( Urmoacăru –un fel de Lae Cordovan de pe dealurile Bozoviciului-Popistaş, Pan Frâncu, Treicoroane, şi unde poiana lui Iocan îşi găseşte analogia în prăvălia lui Kunstmaier ) prozatorul pătrunsese de fapt încă din cele dintâi nuvele şi a revenit neîncetat, ca şi cum elementul istoric de stabilitate, aici s-ar fi găsit iar nu în altă parte . Unele procedări de natură metodologică se regăsesc şi în „Sentimentul puterii „(1976 ),dezvoltarea logică a biografiei lui Bogdan Crivobara ce se numeşte acum Petru , deşi compoziţia lui sufletească şi unele aspecte biografice ne apar drept comune. Mediul a devenit eminamente citadin, după cum orăşenesc va fi şi în „Tornada”( 1980), cel dintâi de fapt în ordinea cronologiei interioare a acestui posibil ciclu romanesc. Sentimentul puterii începe cu aceeaşi mişcare de panoramic, ce caracterizează întreaga construcţie de aici, prezentându-se în spirit dramaturgic corifeii, membri ai unei redacţii de ziar, unde doar Petru , jurnalist de formula unui Gelu Ruscanu postbelic, se sustrage agresiunii răului şi nu admite compromisul; nu va fi îndepărat dar nici nu va câştiga deocamdată în confruntarea cu forţele inerţiale.
Aici, ca şi în Tornada , de altminteri , prozatorul configurează într-un chip uimitor individualităţi şi închipuie biografii a căror pregnanţă şi coerenţă le fac memorabile. Crainou , şeful neo-conservator al unui ziar ce nu doreşte decât o imagine idilică a realităţii, Artur Drăghici-jurnalist cu o conduită obedientă , ca şi Sever Ştefan, exemplificând acelaşi mediu , Gherman-un director de întreprindere întruchipare a spiritului abuziv-aceştia alcătuiesc de fapt prezenţe ce animă o întinsă pânză epică şi etică .Aceeaşi mişcare epică deopotrivă epică şi etică în „Tornada „( 1980 )n unul din cele mai interesante romane istorice ( ale istoriei întrucâtva recente ) ale ultimului deceniu, ce se poate alătura de „Labirintul” lui Francisc Păcurariu şi „Speranţei” lui Mihai Diaconescu a căror vecinătate este de ordin tematic .Unele diferenţe faţă de proza anterioară se observă de îndată.Suntem aici într-un cadru cosmopolit al unei Timişoare unde vieţuiesc alături atât familia Corbuleanu , ziaristul Damaschin Linţa, prefectul Sarmeşiu, generalul Domăşneanu, Slăvin, de recentă extracţie rurală,comisarul Rămneanţu dar şi Elsa Tascher, proprietăreasa unui salon de modă, adeptă a concepţiilor lui Hitler, Arpad Ferenczi, fost primar etc .Deşi perspectiva este pretutindeni aceea a romanului social şi politic ( epoca însăşi- din preajma anului 1940, cu tot ceea ce presupune aceasta, inclusiv rebeliunea legionară şi diktatul-îngăduind această combinaţie , de altminteri necesară ) prozatorul accentuează dimensiunea naţională a evenimentelor şi se disociază de cei care , evocând Banatul,voiesc a resuscita , în chip inexplicabil, ideologia Europei centrale , ceea ce vrea să spună de fapt nostalgia Imperiului habsburgic .Intuiţia politică este, aşadar, remarcabilă, poziţia însăşi evidenţiindu-se în toată coerenţa ei de efect al unui fenomen organic. Pentru Ion Marin Almăjan, istoria înfăţişează procese ireversibile şi atracţia spaţiului Vienei , invocat de alţii ce nu fac disociaţiile trebuitoare , i se pare , pe drept cuvânt, fără nici un rost.
Chestiunea nu-l preocupă , de altminteri, în chip deosebit, de vreme ce aceste concluzii i se par de ordinul evidenţei şi reies din prezentarea propriu-zisă a faptelor; în definitiv , Tornada este operă de creaţie literară şi, întemeiată fiind pe o examinare subiacentă a documentului cu încheieri ce se impun în domeniul implacabilului , este de la sine înţeleasă preocuparea pentru literaritate .Aceasta nu se realizează într-un fel , mediocru, romanul arătând rigoare şi putere de penetraţie, o metodă inteligentă , quasi-cinematografică, aptă a comunica multe în spaţiul puţin ,are , aşadar ,densitate şi acest element este esenţial. Ca şi în anterioarele producţii, romancierul se dovedeşte a fi un excelent creator de caractere în puţine trăsături dar esenţiale.
„Întoarcerea spre asfinţituri „ ( 1985 ) nu mai este un roman ci, din nou, nuvelistică ( acestea adunându-se după ce prozatorului i se traduce în macedoneană şi în italiană două precedente volume-„Tornada” şi „Recviem per una regina” .) două povestiri continuă , cu evidenţă, episoade din „Spune-mi, unde duce acest drum ?” însă cu modificări neînsemnate ale onomasticii ( (Gorun este acum Igazan, în „Moartea ca o mireasă hoaţă” ) ori fără alte precizări suplimentare ( „ De partea cui a fost iubirea „ ) Câteva pot constitui materia unui posibil roman ce ar putea să continue şi să încheie ciclul romanesc bănăţean deşi sunt , în totul, producţii cu autonomie şi admirabil realizate sub raporta artistic. Perspectiva este directă şi ceva americănesc a pătruns în această proză alcătuită acum din mişcări sumare dar obligatorii , reduse la strictul necesar . Temele nu se înnoiesc însă se nuanţează şi perspectiva subiacent eticistă se întrevede pretutindeni ; aceasta defineşte de fapt optica prozatorului care scoboară în infernul faptelor mărunte spre a introduce o distanţare produsă in virtutea unui criteriu moral. Insolite , câteava nuvele cu un conţinut istoric ( Întîmplare din alt veac şi mai cu seamă Dilema-povestea unui etnic german ce salvează din calea armatelor naziste un grup de români consideraţi de un individ zelos a fi trădători !-aceasta de pe urmă una din cele mai profunde ce s-au scris la noi pe această temă şi printre cele câteva nuvele memorabile ale literaturii contemporane recente ) deschid o posibilă cale de a se valorifica inteligent cotidianul istoric , „ faptul Divers „ defunct, ceea ce nu-i la îndemână . Însă., în linii generale,literatura lui Ion Marin Almăjan este pe deplin constituită şi merită alte re-examinări , căci prozatorul , care vine sin lumea Morii cu noroc a ştiut să dezvolte în măsuri moderne ceea ce era la Slavici doar o incidenţă geografică , înălţând la creaţia majoră o lume ce nu îşi găsise interpretul pe măsură.


Artur Silvestri
Luceafărul 1 IV 1987 pag.1-7

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu